Росен Карадимов

Росен Карадимов е адвокат от 1989 г. и член на Софийската адвокатска колегия от 1995 г. Работил е като правен съветник за различни компании, банки, агенции за експортни кредити и правителствени структури. Бил е консултант на частни компании, държавни и финансови институции и различни инвеститори относно всички важни аспекти касаещи сливания и придобивания, съвместно предприемачество, отделяния, преструктуриране, партньорства, консорциуми и други споразумения и бизнес сделки. Също така е консултирал българското правителство и чуждестранни инвеститори, предприемачи, оператори и финансови институции по въпросите свързани с приватизацията в България.

Като депутат във Великото народно събрание и член на Правната комисия, г-н Карадимов е водещият експерт на многобройните работни групи, съставили основна част от българското законодателство – Търговския закон, Закона за банките и кредитите, Закона за борсите и инвестиционните дружества, Закона за приватизационните фондове, Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, Закона за концесиите и много други.

Росен Карадимов е доцент и доктор по право на интелектуалната собственост в Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет.

Legal expert
Switch The Language

    Като експерти със значителен опит в различни сфери ние отлично разбираме от какво огромно значение е всеки един сегмент от бизнеса и не само, независимо дали се касае до стартираща компания или до по-нататъшното развитие и растеж на бизнеса.

    ТЕЛЕФОН

    + 359 893 009 538